Cipher Challenge

Dear Year 5 & 6 cryptologists,

Two challenges are below. Please give your decipher to Mrs West or Miss Evans when you return from next weeks mission.

 

Challenge 2a

A favour

AFEEZ,

D LFHARO DS F UFQVNE TDKA F UEDRSO DS KAR HNERKR FSO AR XVK PR FLLRHH KV KAR YDLKNER. VNE XNZH LFS AFQR UDUKRRS PDSNKRH TDKA ARE FUKRE LMVHDSX KDPR VS UEDOFZ. KARZ TVS’K FMMVT FSZKADSX KVV DSQFHDQR INK TR HAVNMO XRK HVPR YDLKNERH VU KAR LFSQFH FSO UEFPR, FSO KARZ FER VUUREDSX KV IEDRU NH VS KAR YFDSKDSX’H PVQRPRSKH ONEDSX KAR TFE.

ERLVEOH UEVP INLARSTFMO TRER HJRKLAZ INK TR KEFLRO KAR UFPDMZ KAFK VTSRO KAR FYFEKPRSK DS PVSKPFEKER. FH ZVN XNRHHRO, KARZ PVQRO KARER TARS INLARSTFMO VYRSRO. KAR UFKARE, OFSDRM, TFH GRTDHA, KAVNXA KARZ HRRP KV AFQR PFSFXRO KV LVSLRFM KAFK UFLK. HVPR VU KARP PVQRO KV HTDKCREMFSO, KAR VKAREH KV UEFSLR, KAVNXA KAR KRFP ODO ARFE ERYVEKH KAFK OFSDRM’H IEVKARE DS MFT TFH PVER VE MRHH UVELRO KV KFJR NY TVEJ FH F XNFEO DS KAR LFPY HV TR AFQR FSVKARE MDSJ IRKTRRS KAR UFPDMZ FSO VNE PZHKREDVNH FEKDHK.

AVT HAR XVK KV UEFSLR DH F PZHKREZ, KEFQRM UVE F ZVNSX GRTDHA XDEM TVNMO AFQR IRRS AFCFEOVNH NSMRHH HAR TFH LFEEZDSX VUUDLDFM YFYREH. TR TDMM KEZ KV KEFLJ OVTS KAR INLARSTFMO XNFEO KAVNXA D OVS’K AVMO NY PNLA AVYR. SV VSR TAV ODO KAFK GVI YNK DK VS KARDE LQ FUKRETFEOH.

YADM

 

Challenge 2b

The bully

NKRSA ZYIUA YOTYG XKOYA VVUYK QOTJO TZNKO XUCTC GEHAZ ZNKXK OYROZ ZRKCG XSZNO TZNKQ OTJTK YYOXK IKOBK GTTGZ XOKYZ USGQK SKIUS LUXZG HRKHA ZYNKO YGLXG OJZNK YYULL OIKXC NUHXO TMYAY ZNKVG OTZOT MYOYI XAKRG TJIUC GXJRE GTJNK HKGZY GTTGO LSECU XQOYT UZMUU JKTUA MNNKO YYIGX KJZNG ZOLNK HKGZY SKNKS OMNZJ GSGMK SENGT JYGTJ ZUUYI GXKJZ UHKGZ NKXNA YHGTJ JGTOK RGHKG XULGS GTCNU ZUCKX YUBKX NOSOZ JUKYT ZSGZZ KXZNK XKGRV UCKXR OKYCO ZNZNK HARRE NKIUA RJNGB KAYGR RYNUZ GTJCK GRRQT UCOZJ GTOKR YIGXK YSKZU UHAZU TREHK IGAYK NKXKS OTJYS KULNK RSAZG TJZNG ZXKSO TJYSK ULZNK IGSVN KTKBK XYVKG QYTKB KXRUU QYSKO TZNKK EKGTJ TKBKX CGTZY GTEZN OTMLX USSKO ZNOTQ NKNGZ KYSKL UXHXO TMOTM ZNKYY ZUNOY NUAYK HAZLU XGTTG YYGQK NKHXO TMYSK CNGZO TKKJC NGZOS UYZTK KJOYG CGEUA ZULNK XKCNK TOGSM UTKGT TGYHK GZOTM YCORR YZUVG TJSGE HKJGT OKRCO RRYZU VNGZO TMSKH AZOGS CGZIN KJGRR JGEGT JZNKN UAYKO YRUIQ KJGZT OMNZZ NGZCO RRTUZ YZUVS KLXUS ZXEOT M